PZC privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING PELTSE ZWEMCLUB VZW
(Versie 03/01/2022)

Peltse Zwemclub VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en
daarom willen wij graag uw privacy respecteren. In deze privacyverklaring willen wij heldere
en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met u persoonsgegevens. Peltse Zwemclub VZW houdt zich in elk geval aan
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring geeft belangrijke informatie op de volgende gebieden:

 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
 2. Welke gegevens verzamelen wij?
 3. Verstrekking aan derden
 4. Minderjarigen
 5. Bewaartermijn
 6. Beveiliging van de gegevens
 7. Uw rechten omtrent uw gegevens
 8. Klachten
 9. Wijziging privacyverklaring


Dat brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt. Dat doel en die persoonsgegevens staan beschreven in deze privacyverklaring;
 • enkel persoonsgegevens verzamelen en verwerken die minimaal nodig zijn om de
  doeleinden te bereiken;
 • uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van de persoonsgegevens;
 • technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
  uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en u daarop wijzen;
 • uw persoonsgegevens en uw rechten respecteren.

Als Peltse Zwemclub VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft, kan u
contact opnemen met ons via onderstaande gegevens.

Peltse Zwemclub
Haasbosstraat 26
3900 Pelt
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?


Uw persoonsgegevens worden door Peltse Zwemclub VZW verwerkt voor de volgende
doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Peltse Zwemclub VZW (uitvoering
  overeenkomst);
 • het versturen van informatieve mails en uitnodigingen (toestemming betrokkene);
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);
 • het afsluiten van een geldige verzekering.


2. Welke gegevens verzamelen wij?


Om de bovenstaande doelstellingen te bereiken, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van
u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail;
 • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer;
 • rijksregisternummer om een sportverzekering af te sluiten;
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor bij de gegevens
hebben verkregen.


3. Verstrekking aan derden


Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, indien dat noodzakelijk is voor de
uitvoering van de doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk,…);
 • het verzorgen en verspreiden van informatieve mails en uitnodigingen.
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derde partijen met wie wij geen
  overeenkomst hebben afgesloten.
 • Met de derde partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw
  persoonsgegevens te garanderen.
 • Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijke
  verplicht en toegestaan is. Zo kan de politie bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek
  persoonsgegevens bij ons opvragen. In dat geval dienen wij medewerking te verlenen
  en zijn wij verplicht uw gegevens door te geven.
 • Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden, indien u ons daar schriftelijk
  toestemming voor geeft. U heeft het recht die toestemming te allen tijde in te trekken.
 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


4. Minderjarigen


Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, indien daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke voogd.


5. Bewaartermijn

 • Peltse Zwemclub VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor
  de beoogde doeleinden of zolang de wet het voorschrijft.
 • De gegevens worden maximaal één jaar na opzegging van het lidmaatschap bewaard.


6. Beveiliging van de gegevens


Wij hebben onderstaande technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namen
Peltse Zwemclub VZW met uw gegevens in aanmerking komen, zijn gebonden aan
geheimhouding. De maatregelen zijn:

 • wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken gebruik van pseudoniemen en zorgen voor de versleuteling van
  persoonsgegevens, indien daar aanleiding voor is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke
  of technische incidenten;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens;
 • wij zijn verplicht om eventuele datalekken te communiceren binnen de 72 uur;
 • wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.


7. Uw rechten omtrent uw gegevens

 • U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Bovenaan
  deze privacyverklaring staan onze contactgegevens. U kan ons ook contacteren via de
  contactpagina van de website: www.peltsezwemclub.be .
 • Om misbruik te voorkomen vragen wij om u te identificeren. Om uw identiteit te
  controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. U mag uw
  pasfoto onzichtbaar maken en vermelden dat het om een kopie gaat.
 • U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
  daarvan).
 • U heeft het recht om uw verstrekte persoonsgegevens op te vragen. U kan zelf ook
  toestemming geven om die persoonsgegevens aan een andere partij door te geven. U
  dient zich in dat geval te identificeren.


8. Klachten

 • Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact
  opnemen met ons.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. U kan de
  contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit terugvinden op de website
  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.


9. Wijziging privacyverklaring

 • Peltse Zwemclub VZW kan zijn privacyverklaring wijzigen. Indien er wijzigingen
  zijn, kondigen wij dat op de website aan.
 • De laatste wijziging gebeurde op 03-01-2022.
 • Oudere versies van de privacyverklaring worden in ons archief opgeslagen. U kan ons
  contacteren via e-mail om die versies te raadplegen.

Ondersteund door:

Dommelslagdreef 12
3900 Pelt
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

By Comnetso & MediaToday

Privacy link